Isocal Technology Co.,Ltd.

www.isocaltechnology.com

Tel: 02-906-3040-1
E-Mail: sale_isocal@yahoo.com
Fax: 02-919-9948
Line: isocal17025

นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)

"ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไอโซแคล เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นพัฒนางานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการทำงานภายใต้มาตรฐานสากล ระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมาตรฐานของบริษัทฯ"

เพื่อให้นโยบายเป็นผลห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะดำเนินงานดังต่อไปนี้
  1. พนักงานหรือบุคลากรของห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะต้องทราบถึงมาตรฐานของห้องปฏิบัติการและระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับองค์กร
  2. ดำเนินการสอบเทียบให้เป็นระบบและอยู่ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025
  3. พนักงานหรือบุคลากรจะต้องตระหนักถึงมาตรฐานของห้องปฏิบัติการรวมไปถึงมาตรฐาน ระบบคุณภาพ และดำเนินการทำความคุ้นเคยกับเอกสารคุณภาพ รวมทั้งนโยบาย และกฎระเบียบของห้องปฏิบัติการ
  4. ปรับปรุงการบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
‘ให้บริการสอบเทียบด้วยคุณภาพ อย่างถูกต้องและเที่ยงตรง ที่ลูกค้าพึงพอใจ’